lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

18.06.2009 r., godz. 1115, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Dr hab. Ewa Taranko
(Instytut Fizyki UMCS)

"Od emisji fotopolowej do kropek kwantowych"

      
     Referat stanowi podsumowanie badań prowadzonych z moim udziałem w Zespole Teorii Ciała Stałego Instytutu Fizyki UMCS od roku 1970 do chwili obecnej.
     Badania te początkowo dotyczyły zjawisk emisji fotopolowej elektronów z metali oraz transportu w układach nieuporządkowanych (stopach metali). Począwszy od 1984 roku do chwili obecnej moje zainteresowania koncentrują się na badaniach modelowych w ramach niezależnego i zależnego od czasu uogólnionego hamiltonianu Newnsa - Andersona. Model ten stanowi uogólnienie znanego hamiltonianu Andersona opisującego wpływ domieszek magnetycznych na własności elektronowe metali i umożliwia również opis procesów zachodzących na powierzchni metali między innymi zjawiska chemisorpcji oraz rozpraszania atomów i jonów na powierzchni a także transportu elektronowego w układach kropek kwantowych.
     W referacie zaprezentowano najbardziej interesujące wyniki obliczeń własności elektronowych charakteryzujących wspomniane powyżej zjawiska. Na szczególną uwagę zasługują wyniki obliczeń gęstości stanów elektronowych oraz ładunku na zaadsorbowanych na powierzchni metali atomach wodoru (w całym zakresie stopnia pokrycia powierzchni) a także stopnia jonizacji rozpraszanych na powierzchni atomów. Niezwykle ważne, z punktu widzenia zastosowań we współczesnej elektronice, są badania zjawisk zachodzących w układach w skali nanometrowej. W szczególności zbadano zależności natężenia prądu tunelowego przez układy kropek kwantowych w obecności zewnętrznego pola mikrofalowego, które mają istotne znaczenie w procesie kontroli układów zawierających tranzystory jednoelektronowe.

_____________________
        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.
                                                                                                 Zbigniew Korczak