lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Hałas

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 3. maja 2017 r. zmarł

krzyż

Prof. dr hab. Stanisław Hałas

emerytowany pracownik Instytutu Fizyki.


     Stanisław Hałas urodził się 9. lipca 1945 r. w Stryjowie powiat Krasnystaw. Studia ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii uzyskując stopień magistra fizyki w 1968 roku. Rozpoczął pracę jako asystent w 1968 r. w Katedrze Fizyki Doświadczalnej. Prowadził badania w zakresie spektrometrii mas. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 1973 roku, stopień doktora habilitowanego w 1983 r. Tytuł profesora uzyskał w 1992 roku.

     W latach 1980/81 odbył roczny staż naukowy na Uniwersytecie Calgary (Kanada). W latach 1984-1989 pracował dodatkowo na 1/2 etatu w Państwowym Instytucie Geologicznym. Zajmował się izotopami stabilnymi pierwiastków lekkich i ich obiegiem w przyrodzie, rozwijaniem nowych technik pomiarowych i analitycznych oraz określaniem wieku minerałów i skał.

     Profesor Stanisław Hałas współpracował naukowo z wiodącymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tematyką izotopów i technologiami próżniowymi między innymi z Laboratorium Geochronologii Uniwersytetu w Heidelbergu, Szkockim Centrum Uniwersyteckim East Kilbride oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu oraz wieloma tego typu ośrodkami w Polsce i zagranicą. Prof. Hałas był światowej klasy specjalistą w zakresie spektrometrii mas, geochronologii oraz współtwórcą nowych wzorców do analizy izotopowej. Jego dorobek naukowy to ponad 250 prac i 24 patenty.

     Profesor aktywnie uczestniczył w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej UMCS. Był kierownikiem Pracowni Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki przekształconej w 2006 roku w Zakład Spektrometrii Mas. Był Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Prezesem Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Członkiem Zarządu Głównego PTF, Członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnił funkcję Redaktora Sekcji Fizycznej Annales UMCS.

     Profesor Stanisław Hałas w uznaniu zasług naukowych i dydaktycznych był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz medalem Komisji Edukacji Naukowej. Wielokrotnie otrzymywał nagrody JM Rektora UMCS.

     Rodzinie składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia


Dyrekcja Instytutu Fizyki UMCSPogrzeb odbędzie się w dniu 10 maja br. o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.