lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

06.11.2008 r., godz. 11:15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Mgr Monika Szymańska-Chargot
(Studium Doktoranckie Instytutu Fizyki UMCS)

"Metody wytwarzania i detekcja nanostruktur srebra"

     Okazuje się, że właściwości klasterów danego pierwiastka są zupełnie inne niż właściwości ciała stałego zbudowanego z tego samego pierwiastka (np.: aluminium jest diamagnetykiem jako kryształ, natomiast klastery tego metalu mają właściwości magnetyczne). Co więcej właściwości samych klasterów mogą się różnić w zależności od ich rozmiarów. Można więc je traktować jako zupełnie nowe materiały. Ze względu na szczególne właściwości klasterów, coraz częściej poszukiwane są nowe metody otrzymywania struktur o określonych kształtach i właściwościach. Celem mojej pracy doktorskiej jest przebadanie różnych metod powstawania nanostruktur srebra, a także ich detekcja i określenie morfologii powstałych form.
    Jedną z metod wykorzystywanych przeze mnie w mojej pracy jest metoda laserowej desorpcji/jonizacji, która w połączeniu ze spektrometrią masową z pomiarem czasu przelotu jest bardzo użyteczna, jeżeli chodzi o wytwarzanie i detekcję klasterów metalicznych. Klastery srebra powstają tu w procesie adiabatycznego rozprężania materiału odparowanego za pomocą impulsu światła laserowego (laser azotowy LN300C, dł. fali 337 nm), natomiast detekcja odbywa się za pomocą spektrometru mas z pomiarem czasu przelotu (TOF MS). Przebadane przeze mnie zostały sole srebra (azotan srebra, węglan srebra i chlorek srebra), folia srebrna oraz nanoproszek srebra. Wyniki otrzymane za pomocą TOF MS świadczą o powstawaniu nie tylko klasterów srebra ( Agn, n = 2 – 37, nanoproszek srebra), ale także klasterów tlenu ( On, n = 2 – 5, węglan srebra).
     Innymi metodami przeze mnie wykorzystanymi były metoda elektrochemiczna i metoda opierająca się o wzbudzanie agregacji światłem ultrafioletowym.
        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.
                                                                                                 Zbigniew Korczak